IMF kom nylig med nye prognoser for utviklingen i verdensøkonomien. 70% av verdensøkonomien utvikler seg nå svakere enn ventet i følge IMF.  Nedjusteringen kommer som følge av svakere utvikling i Australia, Canada, Euro-området, Latin-Amerika, UK og USA. Den gode nyheten er at dette kan snu allerede i andre halvår. 

Hvorfor alt blir så meget bedre i andre halvår:

Store land har snudd fra en restriktiv til en ekspansiv pengepolitikk.

Det er økt sannsynlighet for positivt utfall på handelskrigen.

Kina fører en mer ekspansiv finanspolitikk.

Hva som kan ødelegge for det eventuelle oppsvinget i andre halvår

Oppblussing av handelskrigen

Veksten i Kina og euroområdet kan bli dårligere enn ventet

Brexit

Børsfall og svakere sentiment kan gi dårligere likviditet og vanskeligere forhold i lånemarkedet som noe som vil være negativt for alle bedrifter og land med høy gjeld.

Stor forskjell i vekst mellom EM og DM

For verdensøkonomien som helhet venter IMF en vekst på 3,6% i 2018. 3,3% i 2019 før veksten skal stabilisere seg rundt 3,5% i 2020 og utover.

Det er i modne markeder (DM) veksten i BNP avtar mest. Etter en BNP vekst på 2,2% i 2018 er prognosen nå at industriland skal ha en samlet vekst på 1,8% i 2019 og 1,7% i 2020. Veksten i DM vil hovedsaklig avta pga fallende vekst i USA.

Også i fremvoksende markeder er det forventet en svakere vekst i 2019 enn i  2018. IMF venter at den samlede BNP veksten i EM skal bli 4,5% i 2018, 4,4% i 2019 , 4,8% i 2020 og deretter stabilisere seg rundt 5%. En viktig forutsetning for at veksten i EM skal øke som ventet er at den argentinske og tyrkiske økonomien slår tilbake som ventet.

Vekstforskjeller

IMF prognosene betyr at forskjellen mellom veksten i fremvoksende økonomier og modne økonomier forventes å øke. Forskjellen i veksten mellom EM og DM er ventet å gå i fra en differanse på 2,3 prosentpoeng i 2018, til 2,6 prosentpoeng i 2019, mens veksten er ventet å være hele 3,1 prosentpoeng høyere i fremvoksende økonomier enn i modne økonomier i 2020.

En modell utarbeidet av ECB i 2016 konkluderte med at utviklingen i vekstdifferansen mellom EM og DM er den viktigste forklaringen på utviklingen i netto kapitalstrømmer til EM.  Årsaken til dette kan være at jo relativt høyere veksten er i EM kontra DM dess flere er det som ønsker å investere der. ECB studien viste også at mindre netto kapital inn i EM har ført til valutasvekkelse og økte lånekostnader. Nå kan det motsatte være i ferd med å skje. Økte netto kapitalstrømmer inn i EM på grunn av relativt høyere vekst i EM enn i DM kan gi valutastyrkelse og fallende lånekostnader.  I så fall gode nyheter som forhåpentligvis vil lede både til børsoppgang og velferdsøkning i EM.

 

En oppklaring til slutt.

EM=Emerging Markets =fremvoksende markeder = utviklingsland

Det er mange navn og mange ulike begreper og definisjoner, men summasummarum er et u-land som skal være med i MSCI sin aksjeindeks for fremvoksende markeder definert som et land med mindre enn 25 000 dollar i BNP pr innbygger. Fremvoksende markeder er ment å kaste et positivt lys på sektoren og gi folk lyst til å investere i den. Begrepet kan allikevel være helt misvisende i tilfeller hvor vi snakker om et lutfattig land med stor fattigdom, mye korrupsjon og som i det store og hele er alt annet enn på vei opp og frem, men mange u-land er på vei opp og frem som den store BNP veksten i EM viser.